Welcome
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed bibendum elit ac nunc ultrices, ut consectetur mauris convallis. Vivamus eget ante et metus laoreet dictum. Vestibulum id sodales enim. Nunc posuere nulla facilisis leo cursus, quis pretium risus luctus. Praesent vulputate augue eu augue aliquet, et tempor risus porta.
Archives
Categories

OFFICIAL FAT RANT!

Screen Shot 2015-02-18 at 22.31.16

02 Dec OFFICIAL FAT RANT!

Seriously though, let’s call a spade a spade
-Muscles don’t jiggle when you walk.


Diskusjonen ender alltid opp med “Er hun et godt forbilde? Hun er ikke curvy eller plus size. Hun er feit. Er det greit å promotere fedme på denne måten? Hun er jo feit. Hun er usunn!”

Kjært barn har mange navn. Hvilken definisjon jeg faller under kan i og for seg være det samme. Fra vi blir født blir vi satt i bås. Vi knyttes til kjønnsroller, til begrep og til kategorier. Definisjonen på rollene, begrepene og kategoriene kan variere fra person til person, men de eksisterer. Fra første dag.  Har vi egentlig muligheten til å utfolde oss fritt? Til å utvikle oss som vi selv ønsker? Eller begrenses vi av båsene vi plasseres i og begrepene som brukes til å definere oss?

Ok, så er jeg feit. Om jeg er et godt forbilde? Om jeg promoterer fedme? Om jeg er usunn? Helt ærlig, bryr du deg egentlig? Du som kommenterer bilder til fremmede mennesker på internett. Du som snakker om at noen mennesker er for tynne. Så tynne at det er helseskadelig. Du er ofte den samme som også snakker om at andre er for tjukke. Så tjukke at de vil få diabetes og dø av livsstilssykdommer. Du, ja. Bryr du deg egentlig? Om denne personen røyker 50 sigaretter om dagen. Bryr du deg? I din verden har ikke det noen innvirkning på om personen eller sunn eller usunn. De mange elementene som kan påvirke et menneskets helse. Både psykisk og fysisk. De bryr du deg ikke om. Det eneste du velger å bry deg om er at dette mennesket er alt for tynn eller alt for tjukk og at det er helseskadelig. Du tenker ikke at dine kommentarer kan være minst like skadelige.

10959645_442142945937971_1166873704958174801_n

Jeg er glad jeg har tykk hud. Huden er minst like tykk som meg. Hadde jeg ikke hatt det, hadde jeg antageligvis latt meg knekke for lengst. Som mennesker søker vi bekreftelse. Som mennesker har vi meninger. Og internettet gjør det alt for lett å ytre de.

Personlig mener jeg mye.
Jeg ytrer meg ofte, men jeg vet også når jeg bør holde kjeft.

Jeg er feit. Jeg trener. Jeg kler meg i bikini om sommeren, og kler meg naken om natta. Noen ganger spiser jeg sunt. Veldig sunt. Andre ganger spiser jeg usunt. Veldig usunt.

Jeg har vært feit siden jeg var liten. Det er ingen unnskyldning. Det er fakta.
Jeg har vært tøff siden jeg var liten. Det er en kvalitet. En kvalitet som har reddet meg mange ganger.

Jeg har mange kvaliteter.

Du tror at jeg er syk og kommer til å dø av livsstilsykdommer.
Kanskje det, men jeg er ikke syk. Jeg er bare tjukkere enn deg.

Alle fysiske helsetester jeg har gjort har vært fantastiske. Hadde du ikke truffet meg, men sett blodprøveresulatene mine hadde du sikkert trodd jeg veier 60 kilo. Jeg veier 100. Minst. Noen ganger ca et tonn. Men når jeg løper, løper jeg fortere og lengre enn mange av mine slanke venninner. Når jeg løfter, løfter jeg mere. Jeg er feit. Jeg snakker til og med offentlig om at det er greit å være meg. Til tross for at jeg er feit. Men jeg promoterer ikke fedme. Jeg sier ikke “Hei, jeg er feit og vil at du også skal bli som meg. Spis mer, tren mindre og bli feit du også”.

Jeg fronter ikke fedme. Jeg fronter mangfold.
Jeg omfavner ulikhetene. Forskjellene.
Jeg setter pris på mennesket. Kvalitetene. Egenskapene. Styrken. Troen.

Er jeg et forbilde? Kanskje for noen.
Ikke på grunn av størrelsen min. Ikke fordi jeg er tøff nok til å bruke ordet feit fremfor “overvektig” eller “frodig”, men fordi jeg står opp mot et samfunn som sier at dersom du er feit er du ikke være vakker. Et samfunn som sier at dersom du er feit, er du mindre verdt. Et samfunn som stiller krav og setter restriksjoner til hvem du kan være og hvordan du kan se ut for å aksepteres.

Vi trenger flere forbilder.  Vi trenger flere som støtter opp.
Flere som kjemper. Kjemper for et samlet felleskap.
Uavhengig av størrelse, vekt, farge eller nasjonalitet.


The discussion always ends up with “Is she a good role model? She is not curvy or plus size. She is fat. Is it okay to promote obesity in this way? She is really fat. She is unhealthy!”

They say dear child has many names. What definition I fall under doesn’t really matter. From the time we are born we are put in cubicles. We are linked to gender roles, concepts and categories. The definition of roles, concepts and categories can vary from person to person, but they exist. From the very first day. Are we really given an opportunity to unfold freely? To develop ourselves as we want? Or are we narrowed by the cubicles we are placed in and the terms that is used to define us?

Okay, so I’m fat. If I am a good role model? If I promotes obesity? If I’m unhealthy? Quite frankly, do you really give a damn? Yea, you. The person who are commenting pictures of strangers on the internet. Sometimes you talk about how some people are too thin. So thin that it is harmful and a hazard to their own health. You are often the same person who also speaks about the other strangers. The ones who are are too fat. So fat that they probably have diabetes and will suffer and die from lifestyle diseases. Yes, you. Do you really care? If this person smokes 50 cigarettes a day. Do you give a damn? In your world this has no effect on whether the person or healthy or unhealthy. The many elements that can affect a persons health. Both mentally and physically. You don’t care about those elements.  The only thing you choose to see and to worry about is that this stranger is way to too skinny or too fat and that this is harmful.  You do not even think about the fact that your comments can be equally harmful.

I’m glad I have thick skin. The skin is at least just as thick as me. Had I not had this thick skin, I would probably let society get to me and break me long time ago. As humans we are seeking confirmation. As humans we have opinions. And the Internet makes it all too easy to express them.

Personally, I have many opinions.
It express them often, but I also know when I to shut up.

I’m fat. I work out. I wear a bikini during the summer and get naked at night. Sometimes I eat healthy. Very healthy. Other times I eat unhealthy. Very unhealthy.

I’ve been fat since I was little. Thats not an excuse. Its straight up facts.
I’ve been tough since I was little. Thats a quality. A quality that has saved me many times.

I have many qualities.

You think that I might be sick and that I am going to die of lifestyle diseases. Maybe so, but I’m not sick. I’m just fatter than you.

All results from physical health tests I’ve done has been fantastic. Had you not seen or met me, but seen my blood test results, you had probably thought I weigh about 60 kilos. I weigh 100. At least. Sometimes about a ton. But when I run, I run faster and longer than many of my slimmer friends. When I lift, I lift more. I’m fat. I even speak publicly about how ok it is to be me. Despite the fact that I’m fat. But I do not promote obesity. I do not say “Hey, I’m fat and want you to be fat just like me. Eat more, exercise less and you can be fat too!”

I do not promote obesity. I promote diversity.
I embrace the differences.
I appreciate human beings. The Qualities. The Strength. The Faith.

Am I a role model? Perhaps for some.
Not because of my size. Not because I’m tough enough to use the word fat rather than “overweight” or “lush”, but because I stand up against a society that says if you’re fat, you are not beautiful. A society that says if you’re fat, you are less worthy. A society that demands and create restrictions to who you can become and how you need to look in order to be accepted.

We need more role models. We need more support.
We need more fighters. People who fight for diversity and unity.
Regardless of size, weight, color or nationality.

No Comments

Post A Comment